OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami.

Prodávající:

Degast Moravia s.r.o.
Jaselská 255
74242 Šenov u Nového Jičína
IČ: 27817717 DIČ: CZ27817717
Zapsaná v KOS u Městského soudu v Ostravě oddíl C vložka 30541
 

Kupující

Kupující - koncový uživatel - fyzická osoba /bez uvedení IČ/ - dále koncový uživatel
- při zahájení obchodního vztahu předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito
obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964Sb.
Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující - podnikatelský subjekt,
při zahájení obchodního vztahu předkládá prodávajícímu údaje o své právní subjektivitě
- přesný název a sídlo, IČ a DIČ. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího
- podnikatelského subjektu výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami
se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, jakož i předpisy
souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 

Bezpečnost a ochrana informací:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty
třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem
týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 

Objednávka:

Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávky provádí kupující přes elektronický
obchod popřípadě osobně, písemně nebo telefonicky. Objednávka obsahuje přesnou
specifikaci zboží a jeho počtu, cenu za zboží , kontakty a jména osob odpovědných
/oprávněných/ za objednání a převzetí předmětu plnění, způsob dopravy a vyložení,
požadovaný termín a místo dodání.
Nabízené produkty jsou spolu s platnými aktuálními cenami uvedeny on line na e-shopu.
Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká
na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení elektronické
/e-mail/, popřípadě písemné nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po přijetí
objednávky kupujícího (potvrzení o přijetí objednávky do elektronického systému není
potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky provádí prodávající zpravidla ihned nebo v co
nejkratším termínu /nejdéle do pěti pracovních dnů/. Potvrzení objednávky je vyjádřeno
vystavením zálohové faktury na jejím základě. Prodávajícím potvrzená objednávka
(nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany.
 

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným
potvrzením.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává
nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě, prodávající
bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že
kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet
nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je
rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena do termínu uvedeném
na zálohové faktuře.
 

Platební podmínky:

Platba za předmět plnění se provádí zásadně předem nebo při převzetí zboží.
Způsoby úhrady:
platba zálohy pro vytvoření účtu pro budoucí odběr zboží
platba v hotovosti při převzetí zboží v expedičním skladu /částka neomezena/
platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo /max. do Kč 10 000,-/
platba předem složením fakturované částky na bankovní účet
platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury
 

Dodací podmínky:

Dodání objednaného zboží je realizováno dle dostupnosti produktů a provozních možností
prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení
objednávky a provedení úhrady zálohové faktury /pokud je placeno před odběrem/. Místo odběru
je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající,
bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží
kupujícím v expedičním skladu nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít
pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem
společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Pokud si
kupující neobjednal předem složení zboží z korby vozu u prodávajícího /viz objednávka/ je povinen
provést složení zboží vlastními silami a prostředky. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů
ležících na jeho straně /např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo
není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží/, nese kupující náklady spojené
s opakovaným dodáním v plné výši.
Konkrétní způsob dodání si volí kupující, aktuální ceník je uveden na internetu. Cena přepravy se řídí
dle ceníku aktuálního v den objednávky a je vždy uvedena na potvrzení objednávky a na zálohové
faktuře. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky
- počet balíků a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné
nebo poškozené zásilky. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní
protokol a tento neprodleně zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu nebude-li to možné pak zaslat
poštou, ale neprodleně upozornit prodávajícího telefonicky. Pokud je kupujícím převzetí zásilky
stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození
dodávky není žádný nárok.
 

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 ze dne 14. září 2000
odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Před vrácením zboží kupující zašle dopis /nejlépe e-mail/ na adresu sídla firmy se sdělením čísla faktury
a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení
vráceného zboží, prodávající obratem vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 

Používané doklady:

Elektronická verze objednávky - vyplňuje kupující na www.degastmoravia.cz, objednávka písemná
zasílá kupující poštou nebo faxem. Objednávka telefonická - v případě operativní potřeby již registrovaného
kupujícího.

Potvrzení objednávky:

Odeslání na e-mail,popř. faxem nebo poštou /. Vystavení zálohové faktury
u platby předem /odeslání na e-mail, originál poštou pro kupujícího, kopie prodávající/.
Vystavení daňového zálohového dokladu potvrzujícího přijetí úhrady na účet - pouze u platby předem
/ originál poštou pro kupující, kopie prodávající/.
Vystavení dodacího listu a jeho potvrzení kupujícím při převzetí zboží /originál a jedna kopie pro
prodávajícího, kopie kupující/.
Vystavení faktury - daňového dokladu, předání současně se zbožím proti úhradě v hotovosti nebo
zaslání originálu kupujícímu poštou po dodání zboží /originál kupující, kopie prodávající/.
Paletové hospodářství
Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných paletách o rozměrech 80cm x 120cm, 100cm x 100cm
a 100cm x 120cm, jejichž cena je uvedena v ceníku prodávajícího. Za paletu je kupujícímu účtována
ceníková částka + 19% DPH, splatná s cenou zboží. Kupující má právo palety stejného druhu, nepoškozené
a k dalším expedicím použitelné vrátit prodávajícímu ihned nebo do 2 měsíců od dodávky popř. vyměnit při
další dodávce na započtení ceny palet této dodávky. Palety stejného druhu kupující vrátí na místo původní
dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo. Pokud kupující doloží skutečné dodávky
(originál dodacího listu) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám, budou odkoupeny palety zpět za
cenu 80% z prodejní ceny v okamžiku vrácení. . Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet v případě
jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 2 měsíců od dodávky.
 
(c) 2008 Degast Moravia s.r.o